Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки

  • 300
  • 2017/10/18

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» – науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання – висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика – у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 Міжнародні наукометричних баз, репозиторії, бібліотеки, пошукові системи, в яких представлено видання: Google Scholar (США), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РIНЦ), OCLC WorldCat (Ohio College Library Center), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS) (США), ResearchBib (Японія), International Institute of Organized Research (I2OR), Directory Indexing Of International Research Journals (CiteFactor), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Science Library Index (Австралія), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (Індія), Cosmos Impact Factor (Германія), Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor (GIF) (Індія), Journal Factor, Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), Scholar Steer (США), Перелік наукових видань (Російська Федерація), Усі науки (Російська Федерація), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна), Наукова електронна бібліотека «КіберЛенінка» (Російська Федерація), Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща), Каталог журналів російського імпакт-фактора, Електронний інституційний репозиторій ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Україна), Реферативна база даних «Україніка наукова» (Україна), Бібліометріка української науки (Україна), Український реферативний журнал «Джерело», «Українські наукові журнали» (Україна).

Web-сторінка видання: http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech

p-ISSN: 2225-6733; e-ISSN: 2519-271X

 Рік заснування: 1995

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”

Головний редактор: Волошин В’ячеслав Степанович., доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Савенко Ольга Сергіївна

Адреса редакції: вул. Університетська, 7, Маріуполь, Україна, 87500


Тел.: (0629) 44-62-34

E-mail: vestnik.pgtu@gmail.com; vestnik-pgtu@yandex.ua

Электронный архив: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1

Терміни подачі статей: в перший номер – листопад-квітень; у другій номер – травень-жовтень

Вимоги до оформлення статей

До публікації у збірнику приймаються тільки наукові статті, виконані відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1, які мають наступні необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку та список використаних джерел (оформлений відповідно до стандартів – ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93). Список джерел повинен бути складений в порядку спогаду в тексті. Посилання на літературу поміщають у квадратні дужки. Після списку використаних джерел розташовується розділ References, оформлений згідно до вимог.

Об’єм статті, що направляється до збірнику – 5 – 8 стор., оформлених відповідно до вимог, кількість ілюстрацій в статті 4 – 7.

Стаття може бути представлена на російській, українській або англійській мовах в макетному варіанті. Текст статті, завізований авторами власноручним підписом, подається в редакцію збірнику в друкарському вигляді (1 примірник), з вказаними робочими телефонами першого та другого авторів.

Стаття приймається до розгляду тільки при наявності відповідних супровідних документів та електронного варіанту на електронному носії у вигляді текстового файлу у форматі редактора Microsoft Office Word 2003.

Формат листа – А4. Розміри полів: верхнє, нижнє – по20 мм; ліве, праве – по 25 мм. Основний текст набирається шрифтом Times New Roman, розмір 11, міжрядковий інтервал – 1,0.

Червоний рядок абзаців відповідає відступу 1 см. Нумерація сторінок не проставляється. Вирівнювання тексту проводиться по ширині.

Для спеціальних символів і формул використовувати шрифт Symbol MT Extra, в редакторі формул слід використовувати математичний курсив.

Графічний матеріал, представлений у вигляді малюнків і графіків, повинен бути вмонтований в текст статті.

Стаття повинна містить номер УДК (в лівому верхньому кутку). На наступному рядку по правому полю, жирним шрифтом, розмір 11 – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку) з надрядковими номерами; в нижній частині першої сторінки у вигляді зноски курсивом, розмір шрифту 10 (дивись строку меню: Вставка / Ссылка / Сноска) – науковий ступінь, вчене звання (якщо немає – посада), місце роботи (без скорочень), місто, адреса електронної пошти; іноземні автори вказують назву країни. Далі, після міжрядкового інтервалу друкується назва статті (прописними літерами, по центру, без заключної крапки); анотації трьома мовами (обсяг анотацій російською та українською мовами – 50 слів, англійською – 200-250 слів), причому перша анотація на мові статті (відступ зліва і справа по 1 см, курсивом), та ключові слова (від трьох до восьми).

Наприкінці статті повинні бути приведено ініціали, прізвище, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи рецензента; дата подачі статті.

Зразки оформлення бібліографічних описів – http://ntb.pstu.edu/uk/n-rabotniku-ua/biblio-opisanija-ua

Зразок оформлення статті.

До статті надаються наступні супровідні матеріали (по одному примірнику):

 

При невідповідності вимогам стаття до друку не приймається.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Наукові видання

Повідомити про помилку

19:16
20/03/2018
Парний тиждень