Науково-технічна рада

 • 237
 • 2017/10/18

1  Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада (далі НТР) Приазовського державного технічного університету  (далі ПДТУ) є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-технічною й інноваційною діяльністю університету.

1.2. НТР у своїй роботі керується  чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ПДТУ, наказами ректора,  рішеннями Вченої ради і цим Положенням.

2  Мета, напрямки, завдання і  форми діяльності

2.1. Мета НТР – забезпечення умов для підвищення ефективності і розвитку наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності університету, шляхом удосконалення системи організації, управління і звітності в науковій сфері, а також залучення до управління науковою діяльністю провідних учених і фахівців університету.

2.2. Основними завданнями роботи НТР є:

 • визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень університету;
 • розробка пропозицій щодо формування тематики наукових досліджень (у тому числі за рахунок бюджетних коштів і коштів підприємств-замовників);
 • пошук нових ефективних форм інтеграції ПДТУ з академічною наукою, вищими навчальними закладами, промисловими підприємствами з метою проведення спільних наукових досліджень, доступу до сучасного наукового обладнання, створення  спільних науково-навчально-інноваційних центрів, лабораторій тощо;
 • розробка заходів щодо залучення інвестицій для реалізації інноваційних проектів;
 • сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва, участі науковців університету в конкурсах, програмах, проектах
 • удосконалення системи управління науковою, науково-технічною, інноваційною діяльністю і інтелектуальною власністю університету;
 • експертна оцінка виробленої наукової, науково-технічної й інноваційної продукції;
 • розробка пропозицій з проведення конференцій, наукових семінарів і нарад за участю університету;
 • надання рекомендацій про доцільність створення, реорганізації або ліквідації наукових підрозділів університету, у т.ч. спільних,
 • сприяння розвитку молодіжної науки (студентської, аспірантів, молодих учених), підтримка і розвиток наукових шкіл;
 • затвердження пропозицій щодо наукового керівництва аспірантами і здобувачами, затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів і здобувачів;
 • затвердження звітів здобувачів, аспірантів, докторантів про виконання планів-графіків роботи над дисертаціями, аналіз ефективності наукового керівництва;
 • розгляд і затвердження планів і звітів відділу аспірантури і докторантури щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації;
 • аналіз результатів роботи спеціалізованих вчених рад ПДТУ;
 • розробка пропозицій щодо планування наукової роботи структурних підрозділів університету;
 • затвердження планів наукової діяльності структурних підрозділів і звітів про їх виконання, визначення наукового рейтингу підрозділів і окремих працівників;
 • організація і проведення конкурсів проектів науково-дослідних робіт (НДР), експертна оцінка проектів НДР, що висуваються на конкурси НДР держбюджетного фінансування;
 • затвердження звітів про виконання НДР, або їх етапів;
 • затвердження пропозицій щодо висування науковців ПДТУ на почесні нагороди, звання, премії тощо;
 • аналіз діяльності наукових фахових видань ПДТУ;
 • розробка заходів із комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок;
 • визначення вимог до рекламної діяльності університету, в т.ч. у електронному просторі, підготовки рекламних проспектів, технологічних і комерційних пропозицій, бізнес-планів, інноваційних і інвестиційних проектів;

3.  Склад, структура і організація роботи НТР

3.1. До роботи в НТР залучаються провідні учені та фахівці університету, що мають високу кваліфікацію і досвід роботи в науковій сфері.

3.2. Склад НТР обирається з представників факультетів ПДТУ, наукових структурних підрозділів і керівників відділів науково-дослідної частини (НДЧ), що мають безпосереднє відношення до питань організації і управління науковою діяльністю університету.

3.3. Структурно НТР формується у складі: голови НТР, заступника голови НТР, ученого секретаря та членів НТР.

3.4. Головою НТР за посадою є ректор ПДТУ, заступником голови НТР за посадою є проректор з наукової роботи, кандидатура ученого секретаря НТР вноситься головою або заступником голови НТР і затверджується наказом ректора.

3.5. Кількісний і персональний склад НТР затверджується на навчальний рік наказом ректора за поданням голови НТР або заступника голови НТР. Голова НТР або заступник голови НТР мають право пропонувати зміни до складу НТР протягом року. Зміни у складі НТР затверджуються наказом ректора.

3.6.  Для виконання поточної роботи в структурі НТР створюються постійно діючі або термінові комісії НТР за певними напрямами. Комісії формуються з членів НТР. Персональний склад комісій, а також кандидатури голів комісій пропонуються головою або заступником голови НТР і приймаються голосуванням, після чого затверджується наказом ректора.

3.7.  Основними завданнями комісій є вивчення стану справ у відповідних напрямах наукової діяльності університету і підготовка рекомендацій та пропозицій з питань їх компетенції для подальшого розгляду і затвердження НТР.

3.8. Безпосереднє керівництво роботою НТР здійснює голова НТР, а в разі його відсутності – заступник голови НТР.

3.9. Рішення з питань, які виникають в час між черговими засіданнями НТР, можуть прийматися головою НТР або заступником голови НТР.

3.10. У разі необхідності голова НТР (а за його відсутністю – заступник голови НТР)   може скликати позачергове засідання НТР або узгодити рішення шляхом особистого опитування думок членів НТР.

4.  Підготовка засідань і регламент роботи НТР

4.1. Планування роботи НТР здійснюється на навчальний рік.

4.2. Пропозиції до плану роботи НТР на наступний навчальний рік  погоджуються з головою або заступником голови НТР і до 30 травня поточного року надаються ученому секретарю НТР. В пропозиціях визначаються зміст питання, відповідальна за підготовку особа і термін розгляду, що пропонується.

4.3. План роботи НТР на наступний навчальний рік затверджуються наказом ректора і включаються до регламенту роботи служб ПДТУ.

4.4. Контроль за виконанням плану роботи НТР здійснюють голова НТР, заступник голови і учений секретар НТР.

4.5. Засідання НТР проводяться відповідно до плану роботи, але не менш ніж 1 раз на квартал.  У разі необхідності,  за узгодженням із головою НТР або його заступником, можуть скликатися позапланові засідання НТР.

4.6.  Підготовка чергових і позачергових засідань НТР, сповіщення членів НТР про порядок денний, час і місце проведення засідань, а також оформлення протоколів зазначених засідань покладається на ученого секретаря НТР.

4.7.  Робота з підготовки матеріалів і проектів рішень до засідань НТР здійснюється відповідальною за підготовку питання особою або  комісіями НТР.

4.8.  Матеріали з питань, які виносяться на обговорення на засіданні НТР, надаються ученому секретарю НТР не пізніше ніж за 5 днів до засідання і включають: тези або доклад основного доповідача, проект рішення НТР, список осіб, що запрошуються на засідання, та інші матеріали за узгодженням із головою НТР.

4.9. Проект рішення НТР повинен мати адресність заходів і доручень (підрозділи, прізвища осіб, які відповідають за виконання), а також містити конкретні строки виконання відповідних заходів.

4.10. Засідання НТР, як правило, відбуваються у відкритому режимі. При необхідності на них  можуть запрошуватися представники окремих підрозділів університету, студенти, аспіранти, докторанти та ін.

4.11.  НТР приймає рішення у межах своїх повноважень, якщо на засіданні присутня не менш ніж половина облікового складу НТР; рішення приймаються простою більшістю голосів у відкритому голосуванні. Окремі процедурні питання, за узгодженням із членами НТР, можуть вирішуватися таємним голосуванням.

4.12.  Рішення НТР оформлюються протоколом, який підписується головою (у разі відсутності голови НТР – заступником голови НТР) і ученим секретарем НТР. Рішення НТР доводиться у 3-денний строк у формі виписок із протоколу до підрозділів університету в частині тих питань, які безпосередньо їх стосуються.

4.13. Зберігання протоколів та іншої документації, що має відношення до роботи НТР, забезпечує учений секретар НТР.

5. Контроль виконання рішень

5.1. Контроль виконання рішень і рекомендацій НТР покладається  на голову НТР (у разі відсутності голови НТР – на заступника голови) і ученого секретаря НТР, які інформують про це членів НТР на чергових засіданнях НТР.

5.2. Зняття з контролю рішень і рекомендацій НТР проводиться по мірі їх виконання.

6.  Заключні положення

6.1.  Для роботи комісій НТР і проведення засідань НТР використовуються приміщення і матеріально-технічна база університету.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться наказом ректора.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку

11:41
16/02/2018
Непарний тиждень
зараз перерва