Наука

  • 204
  • 2017/12/04

Упровадження новітніх знань у навчальний процес

ДВНЗ «ПДТУ» – державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. До складу університету входять 3 навчальних і навчально-наукових інститути, 3 коледжі, професійний ліцей, центр заочного навчання, відділення довузівської підготовки, дистанційного навчання, екстернату. Навчальний процес і наукова діяльність здійснюються на 42-х кафедрах 8-ми факультетів університету і в 14 наукових та науково-організаційних структурних підрозділах. В університеті отримують освіту 6476 студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за 21 напрямами 14 галузей знань (27 напрямів і 44 спеціальності за старою класифікацією).. За підсумками зовнішнього аудиту університет є сертифікованим за міжнародними стандартами якості ІSО-9001 та ІSО-14001.

Опис технологічних пропозицій та науково-технічних розробок ПДТУ

У 2016 році університет здійснював наукову діяльність згідно із затвердженими в Україні на період до 2020 року пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; нові речовини і матеріали.

Загальна чисельність науково-педагогічних кадрів 314 осіб, з них 214 мають науковий ступінь, а саме 167 – кандидата наук і 47 – доктора наук. У 2016 році університет виконував науково-дослідні роботи, що фінансувались як за рахунок державного бюджету України, так і за кошти підприємств-замовників. Діаграми ілюструють ці показники.

Стенд професорів ПДТУ

В університеті діють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 4-ма науковими спеціальностями. Результати діяльності спецрад у 2016 році: захищено 18 дисертацій, у тому числі 6 докторських і 12 кандидатських.

У 2016 році закінчили аспірантуру 17 аспірантів, з них 6 аспірантів захистили дисертацію у термін підготовки в аспірантурі.

Основні результати завершених у 2016 році держбюджетних фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт наведено у рубриці результати держбюджетних НДР за пунктами 32-36.

Завершено 11 науково-дослідних робіт, у т.ч. на замовлення підприємств – 6, за рахунок держбюджету – 5. За результатами наукових досліджень оформлено 58 заявок на винаходи і корисні моделі, отримано 41 патент України. Із 9 закінчених патентоспроможних НДР 8 виконано зі створенням винаходів (88%).

У лабораторії опору матеріалів

Найкращих результатів у технічній творчості досягли: доктор технічних наук, професор Гулаков С.В., кандидати технічних наук Бурлака В.В., Поднебенна С.К. (4 заявки на винаходи і корисні моделі, 12 патентів); доктор технічних наук, професор Єфременко В.Г., нагороджений університетською медаллю «Кращий учений» за видатний внесок у науку, реалізацію міжнародних проектів, наукове керівництво підготовкою кандидатів технічних наук ( 4 заявки на винаходи і корисні моделі, 5 патентів); доктор технічних наук, професор Іщенко А.О. (3 заявки на винаходи і корисні моделі, 2 патенти); доктор технічних наук, професор Кухар В.В., кандидат технічних наук, професор Каргін Б.С., кандидат технічних наук Аніщенко О.С. кандидат технічних наук Присяжний А.Г. (11 заявок на винаходи і корисні моделі, 3 патенти); доктор технічних наук, професор Малінов Л.С. (3 заявки, 3 патенти); кандидат технічних наук, доцент Руських В.П. (6 заявок на винаходи і корисні моделі, 7 патентів); доктор медичних наук , професор Азархов О.Ю., кандидат технічних наук Кривоносов В.Є. ( 4 заявки на винаходи).

Видано 22 монографії, 6 підручників, 31 навчальний посібник, які мають гриф ДВНЗ «ПДТУ».

Лабораторія кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії

Результати наукової діяльності викладачів, науковців, аспірантів відображено у 1033 публікаціях, серед них 389 статей, які надруковано в наукових виданнях, у тому числі: 263 – у виданнях України; 126 – у виданнях, Болгарії, Словенії, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Словацької Республіки, Литви, Індії тощо, з них 97 статей у виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз даних (Scopus, Web of Science, РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar та ін.), 43 наукові статті – у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор. Опубліковано 644 тези доповідей та інших матеріалів.

У дзеркалі науковометричної бази даних Scopus ДВНЗ «ПДТУ» займає наступні позиції: індекс цитування 216, Н-індекс (індекс Хірша) – 6. Найбільший індекс цитування та Н-індекс мають доктори технічних наук, професори Єфременко В.Г. – 72, Н-індекс – 5, Чейлях О.П. – 27, Н-індекс – 2, Гранкін В.П. – 29, Н-індекс – 3, Самотугін С.С. – 15, Н-індекс – 2, Малінов Л.С. – 36, Н-індекс – 3, докторант, кандидат технічних наук Чабак Ю.Г. – 37, Н-індекс – 4.

У лабораторії контактного зварювання

У 2016 році видано фаховий збірник наукових статей «Теоретичні і практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності» (19,02 обліково-видавничих аркушів), два чергових фахових збірника наукових статей «Вісник Приазовського державного технічного університету»: 30, 71 обліково-видавничих аркушів (технічні науки) і 21,5 обліково-видавничих аркушів (економічні науки). Дані входять до міжнародноі науковометричної бази Index Copernicus у частині економічних наук.

Організовано і проведено 32 науково-технічні заходи (конференції, семінари, майстер – класи, круглі столи, презентації тощо), з них 2 міжнародні конференції, 1 – всеукраїнська. Науковці університету стали учасниками 86 конференцій і семінарів, що відбулися в Україні і 28 – за кордоном, на які було представлено 57 доповідей.

Університет взяв участь у 12 міжнародних виставках з 90 експонатами, які відображають результати наукової діяльності. Отримано 2 нагороди за активну участь у виставках і проведення супутніх ділових заходів.

Приазовський державний технічний університет Адреса: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна

Уповноважена контактна особа: Рябухін Олександр Васильович – начальник відділу маркетингу та інноваційної діяльності тел. (0629) 44-64-98 факс (0629) 52-99-24, 34-52-94 e-mail: omid@pstu.edu

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

10:30
19/01/2018
Непарний тиждень
2 пара