ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


Університетська наука у дзеркалі 2017 року

ДВНЗ «ПДТУ» є державним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації. До складу університету входять 3 навчально- і навчально-наукові інститути, 3 коледжі, професійний ліцей, центр заочного навчання, відділення довузівської підготовки, дистанційного навчання, екстернату. Навчальний процес та наукова діяльність здійснюється на 42-х кафедрах 8-ми факультетів університету …

ДВНЗ "ПДТУ" > Наука > Університетська наука у дзеркалі 2017 року
 Переклади:
9

Університетська наука у дзеркалі 2017 року

Упровадження новітніх знань у навчальний процес

ДВНЗ «ПДТУ» є державним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації. До складу університету входять 3 навчально- і навчально-наукові інститути, 3 коледжі, професійний ліцей, центр заочного навчання, відділення довузівської підготовки, дистанційного навчання, екстернату. Навчальний процес та наукова діяльність здійснюється на 42-х кафедрах 8-ми факультетів університету і в 14 наукових та науково-організаційних структурних підрозділах. В університеті отримують освіту 6447 студентів очної та заочної форм навчання. Вони навчаються за 26 напрямами (перший бакалаврський рівень), 22 спеціальностями (другий магістерський рівень) і 9 спеціальностями (третій магістерський освітньо-науковий рівень). За підсумками зовнішнього аудиту університет є сертифікованим за міжнародними стандартами якості ІSО-9001 і ІSО-14001.

Опис технологічних пропозицій та науково-технічних розробок ПДТУ

У 2017 році університет здійснював наукову діяльність згідно із затвердженими в Україні на період до 2020 року пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; нові речовини і матеріали.

Загальна чисельність науково-педагогічних кадрів 310 осіб, з них 225 мають науковий ступінь, а саме 177 – кандидата наук і 48 – доктора наук.

У 2017 році університет виконував науково-дослідні роботи, що фінансувались як за рахунок державного бюджету України, так і за кошти підприємств і установ-замовників. Таблиця і діаграми ілюструють ці показники.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування в 2014 – 2017 роках

Категорії робіт 2014 2015 2016 2017
к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн.
Фундаментальні 3 439,8 7 1044,1 6 993,7 10 1792,0
Прикладні 6 1511,9 5 722,7 6 950,1 4 1107,7
Госпдоговірні 23 1348,015 9 1771,48 7 1404,74 10 1447,8

 

 

 

 

 

В університеті діють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 4-ма науковими спеціальностями. Результати діяльності спецрад у 2017 році: захищено 7 дисертацій, у тому числі 2 докторських і 5 кандидатських. Закінчили аспірантуру 12 аспірантів, з них 3 аспіранти захистили дисертацію у термін підготовки в аспірантурі.

У 2017 році завершено 11 науково-дослідних робіт, у т.ч. за замовленням підприємств і установ – 6, за рахунок держбюджету – 5. За результатами наукових досліджень оформлено 62 заявки на винаходи і корисні моделі, отримано 64 патенти України.

 

Кількість отриманих університетом патентів на винаходи і корисні моделі у 2017 році

Із закінчених патентоспроможних НДР 9 виконано зі створенням винаходів (81,8%).

У лабораторії контактного зварювання

Найкращих результатів у винахідницькій діяльності досяг творчий колектив у складі д-ра техн. наук, проф. Кухаря В.В. (нагороджений університетською почесною ознакою – медаллю «Кращий учений 2017 року» – за видатний внесок в науку, реалізацію міжнародних проектів, наукове керівництво при підготовці кадрів вищої кваліфікації), канд. техн. наук, проф. Каргіна Б.С., канд. техн. наук, доцентів Аніщенка О.С. і Присяжного А.Г. (8 заявок на винаходи і корисні моделі, 12 патентів). Високі результати у винахідницькій діяльності також показали: творчий колектив у складі д-ра техн. наук, проф. Гулакова С.В., канд. техн. наук, доцентів Бурлаки В.В., Поднебенної С.К. (2 заявки на винаходи і корисні моделі, 8 патентів); д-р техн. наук, проф. Єфременко В.Г. (нагороджений університетською медаллю «Кращий учений 2016 року» – 4 заявки на винаходи і корисні моделі, 5 патентів); д-р техн. наук, проф. Іщенко А.О. (3 заявки на винаходи і корисні моделі, 3 патенти); д-р техн. наук, проф. Малінов Л.С. (3 заявки, 3 патенти); д-р мед. наук, проф. Азархов О.Ю., канд. техн. наук Кривоносов В.Є. ( 4 заявки на винаходи, 2 патенти).

Університетом укладено і виконано 1 ліцензійний договір про передачу досвіду і знань («ноу – хау») в області технології ремонту промислового устаткування за допомогою композитних матеріалів з ТОВ «ВКО «НІКЕ-РАВ» на суму 5.4 тис. грн.

Основні результати завершених у 2017 році держбюджетних фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт наведено у рубриці результати держбюджетних НДР .

Науковці і викладачі університету в 2017 році стали авторами 28 монографій, 3-х підручників, 23 навчальних посібників, які отримали гриф Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».

Результати наукової діяльності викладачів, науковців і аспірантів відображено у 1197 публікаціях, з яких 482 публікації – наукові статті. З наукових статей 452 надруковано у наукових журналах і 30 у інших виданнях. Із сумарної кількості статей 283 надруковано в фахових виданнях України і 169 – у виданнях за межами України, у т.ч. Польщі, Чехії, Великої Британії, РФ, Сполучених Штатах Америки, Монголії, Киргизії, Словацькій Республіці тощо. У виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних опубліковано 172 статті, серед яких у Scopus – 35, Web of Science – 25, Index Copernicus -108, Google Scholar та ін. – 4. 43 наукові статті опубліковано в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

У дзеркалі наукометричних баз даних ДВНЗ «ПДТУ» займає наступні позиції: кількість цитувань в БД “Scopus” – 308, Web of Science” – 166, сумарний Н-індекс – 8. Найбільшу кількість цитувань і Н-індекс мають д-ри техн. наук, професори: Єфременко В.Г. – 88, Н-індекс – 7; Самотугін С.С.- 37, Н-індекс – 3; Гранкін В.П. – 35, Н-індекс – 4; Малінов Л.С. – 43, Н-індекс – 3; канд. техн. наук Чабак Ю.Г. – 63,            Н-індекс – 5; Сорочан О.М.-53, Н-індекс – 4.

У 2017 році видано збірник наукових статей «Наука та виробництво» (5,7 обліково-видавничих аркуша) і два чергових фахових збірника наукових статей «Вісник Приазовського державного технічного університету» (28.87 обліково-видавничих аркуша, технічні науки) та два томи цього збірника (34,4 обліково-видавничих аркуша, економічні науки). Збірник входить до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus» у частині| економічних наук.

Організовано і проведено 26 науково-технічних конференцій, семінарів, майстер – класів, круглих столів, презентацій, з них у режимі он-лайн 1 міжнародна  конференція і у звичайному режимі 2 міжнародні і 1 всеукраїнська конференції. Науковці університету стали учасниками 112 конференцій і семінарів, що відбулися в Україні і 24 – за кордоном, на які було представлено 715 доповідей, опублікованих у наукових виданнях (матеріалах конференцій).

Взято участь у 12 виставках, у тому числі 9-ти міжнародних і 3-х спеціалізованих національних. За участь у виставках отримано 2 почесні дипломи. Крім того, за високі показники в організації і проведенні профорієнтаційної роботи та працевлаштуванні випускників, ДВНЗ «ПДТУ» отримав відзнаку Міністерства освіти і науки України і Національної академії педагогічних наук України та почесне звання «Лідер вищої освіти України» (нагороди ХХХІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2017»).

Приазовський державний технічний університет

Адреса: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87555, Україна

Уповноважена контактна особа:

Рябухін Олександр Васильович – начальник відділу маркетингу та інноваційної діяльності

тел. (0629) 44-64-98 тел. (0629) 44-64-98

факс (0629) 52-99-24, 34-52-94

e-mail: omid@pstu.edu

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку