eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 23-02-2017 10:24

Конференція

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Рада молодих вчених ДВНЗ “ПДТУ”
Відділ аспірантури і докторантури ДВНЗ “ПДТУ”
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету

11 – 12 травня 2016 року відбудеться ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, фахівців, аспірантів

«Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні.
Наука і практика»


Життя ставить мету науці,
наука освітлює шлях життя
М. Михайловський

Шановні колеги!

Сборник

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», що відбудеться 11-12 травня 2016 на базі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Мета конференції:

обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків дослі-джень, розширення можливостей наукового обміну, зміцнення зв'язків між ВНЗ та промис-ловими підприємствами України.

Напрямки роботи конференції (секції)

  1. Енергозбереження в електротехнічних ком-плексах, мережах та системах
  2. Енергозбереження в теплоенергетичних установках і системах
  3. Енергоресурсозбереження в металургійній промисловості
  4. Енергоефективні технології в зварюванні та машинобудуванні
  5. Енергоресурсозбереження на транспорті
  6. Інформаційні технології в енергоресурсо-збереженні

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Програмний комітет конференції:

Волошин В.С., д.т.н., проф., ректор ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Євченко В.М., к.т.н., доц., перший прорек-тор ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Губинський М.В., д.т.н., проф. НМетАУ (м. Днепропетровськ, Україна)
Губенко В.К., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Гулаков С.В., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Єрьомін А.О., д.т.н., проф., НМетАУ (м. Днепропетровськ, Україна)
Жежеленко І.В., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Кассов В.Д., д.т.н., проф. ДГМА (м. Краматорськ, Україна)
Макаренко Н.О., д.т.н., проф. ДГМА (м. Краматорськ, Україна)
Маслов В.О., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Мельник С.Г., д.т.н., проф., Інститут проблем лиття НАН України (м. Київ, Україна)
Парунакян В.Е., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Роянов В.О., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Саєнко Ю.Л., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Тарасюк Л.І., к.т.н., доц. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Троцан А.І., д.т.н., проф. Інститут твердих металів (м. Київ, Україна)
Чейлях О.П., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Чигарьов В.В., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Чичкарьов Є.А., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Чорний О.П., д.т.н., проф., ІЕЕіСУ КНУ ім. М. Остроградського (м. Кременчук, Україна)

Оргкомитет конференции:

Ленцов І.А., к.т.н., доц., проректор з наукової ро-боти ДВНЗ «ПДТУ»
Погорелова О.Є., зав. аспірантурою і докторанту-рою ДВНЗ «ПДТУ»
Бурлака В.В., к.т.н., доц., голова Ради молодих вчених ДВНЗ «ПДТУ», голова оргкомітету, голова секції 1
Поднебенна С.К., к.т.н.. доц. каф. ЕПП, відпові-дальний секретар оргкомітету
Гриценко О.С., ст. викладач каф. ТТМП, голова секції 2.
Присяжний А.Г. к.т.н., доц. каф. ОМТ, голова секції 3.
Рассохін Д.О. к.т.н., наук. співробітник каф. МО-ЗЧМ, голова секції 4.
Булгакова Ю.В., к.т.н., доцент кафедри міжнаро-дних перевезень, голова секції 5.
Балалаєва О.Ю., к.т.н., доц. каф. інформатики, голова секції 6.

Увага! Термін подачі заявок та тез доповідей подовжено до 30 квітня 2016 року!

Для успішного проведення конференції просимо надати до оргкомітету на email pgtu.conference@gmail.com до 30 квітня заявку на участь у конференції та тези доповідей в електронному вигляді (MS Word), формат А5, поля - 2 см з усіх боків, шрифт: Times New Roman, висота шрифту 10 pt, відступ абзацу - 0,75 см. міжрядковий інтервал - одинарний. Назва тез набирається по центру сторінки великими літерами, жирним шрифтом. Перенесення слів у назві не допускаються, крапка не ставиться. Нижче, через 1,5 інтервалу, ім'я, по батькові (ініціали), прізвище, через кому - посада і місце роботи. Нижче, через 1,5 інтервалу, з нового рядка - текст тез в обсязі 1 - 2 повних сторінок.

Можлива публікація повного тексту доповідей (статей) в журналі «Вісник Приазовського технічного університету. Технічні науки» (входить у перелік наукових фахових видань, в яких можуть бути опубліковані матеріали дисертаційних досліджень). Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Google Scholar, Science index (РІНЦ), Open Academic Journals Index, Index Copernicus, SIS (Scientific Indexing Services), ResearchBib, International Institute of Organized Research (I2OR), Directory In-dexing Of International Research Journals - Cite-Factor, доступний у фондах бібліотек: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія), наукова електронна бібліотека Сyberleninka (Росія), Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa – PBN), електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "ПДТУ", представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та виданні «Джерело» - Інституту проблем реєстра-ції інформації НАН України (ІПРІ). З умовами публікації статей можна ознайомитися на сайті: http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech.

Вартість публікації статей в журналі «Вісник Приазовського технічного університету. Технічні науки»: 15 грн за повну сторінку формату А4.

Публікація тез у збірнику матеріалів конференції безкоштовна.

Для особистої участі у конференції потрібно сплатити організаційний внесок:

з наданням матеріалів конференції в електронному вигляді:

  • для громадян України – 50 грн.;
  • для громадян інших держав – 10 $ США.

з наданням матеріалів конференції у ви-гляді збірника праць:

  • для громадян України – 100 грн.;
  • для громадян інших держав – 20$ США.

Оргвнесок включає в себе витрати на: видання програми і матеріалів конференції; орг. заходи.

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасники несуть самостійно. Можливе розміщення в гуртожитку ДВНЗ «ПДТУ» або бронювання місць у готелі. Заявки на поселення слід відправ-ляти в оргкомітет.

Можлива віддалена участь у конференції.

Програма конференції та збірник доповідей у форматі PDF будуть опубліковані на web-сторінці конференції.

З питаннями по конференції звертатися до оргкомітету конференції
(вул. Апатова, 115, кор-пус 1, ауд. 140).
моб. (098) 483-10-73
Поднебенна Світлана Костянтинівна
e-mail: pgtu.conference@gmail.com
web-сторінка конференції:
www.pstu.edu/conference_PERS2016

Адреса оргкомитету (для листування):
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна.


Оргвнесок перераховувати в гривнях на банківську картку комерційного банку «Приватбанк» номер картки: 4149 4978 5208 3171 Власник картки (отримувач) Поднебенна С.К. У пункті «Призначення платежу» обов’язково вказувати ПІБ того, хто здійснює переказ грошей та позначення «Внесок за участь у конференції «PERS-2016».

Відскановану квитанцію слід надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету.


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika