eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 23-06-2016 18:58

Правила прийому до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2016 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085.

І. Загальні положення

1.1 У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 • вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, фахового випробування тощо;
 • вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;
 • вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»;
 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 • конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до Умов та правил прийому до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;
 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»;
 • право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до Правил прийому;
 • право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
 • пріоритетність - заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного балу. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти.
 • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями що формується відповідно до Умов та Правил прийому до Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 • співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;
 • технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
 • фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.2 Ці Правила є обов’язковими для Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».
Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені вченою радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» правила прийому до Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ».
Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства освіти і науки. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.
Провадження освітньої діяльності у Маріупольському механіко-металургійного коледжі Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636484, виданої 17.06.2015.
Термін дії якої для спеціальностей:
- «Доменне виробництво», «Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» до 01.07.2019р.;
- «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» до 01.07.2020;
- «Розробка програмного забезпечення», «Виробництво сталі і феросплавів», «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств», «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу», «Термічна обробка металів», «Організація виробництва» до 01.07.2016р.;
- «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», «Обробка металів тиском» до 01.07.2017;
- «Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем» до 01.07.2018р.

1.3 Фінансування підготовки фахівців у Маріупольському механіко-металургійного коледжі Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;
- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

1.4 Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.
Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках передбачених законом.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання. 

1.5 Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.6 Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

1.7 Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями.

ІІ. Організація прийому до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

2.1 Організацію прийому вступників до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» здійснює приймальна комісія коледжу, склад якої затверджується наказом ректора Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».

2.2 Голова приймальної комісії Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому та Правил прийому до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу.

2.4 Усі питання, пов’язані з прийомом до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на 1 курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

3.2 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (з скороченим терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, IX, XVII цих Правил.

3.3. Маріупольський механіко-металургійний коледж приймає за результатами вступних випробувань на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на вакантні місця осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність, що зазначається у правилах прийому коледжу.

3.4 Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому коледжу.
Коледж має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому коледжу.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

4.1 Порядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 9.00 години до 17.00 години, в суботу з  9.00 години до 14.00 години, перерва з 12.00 до 13.00, неділя – вихідний.
4.2 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
вступники на основі освіти:
базової загальної середньої
повної
загальної середньої
повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів в паперовій або електронній формі
11 липня 2016 року
20 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування
20 липня 2016 року
о 18.00
19 серпня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
 
27 липня 2016 року
о 18.00
19 серпня 2016 року
Проведення вищим навчаль-ним закладом співбесід, фахових та вступних іспитів
21 липня – 27 липня 2016 року
20 – 25 серпня
2016 року
Рейтинговий список вступ-ників оприлюднюється
28 липня 2016 року
до 12.00
1 серпня 2016 року
до 12.00
26 серпня 2016 року
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету
5 серпня 2016 року
до 18.00
не пізніше
30 серпня 2016 року
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
 
не пізніше
10 серпня 2016 року
не пізніше
30 серпня 2016 року
Зарахування вступників:
- за державним замовленням
- за кошти фізичних та юридичних осіб
 
06 серпня 2016 до 12.00
не пізніше
12 серпня 2016 року
 
31 серпня 2016 року
 
31 серпня 2016 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі ж строки, що і для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

5.1 Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі — Заява) тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

5.2 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5. 3 У заяві вступники вказують спеціальність, нозологію, мову тощо та форму навчання.
Заяви, подані на певну спеціальність до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.4 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ IХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

5.5 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ IХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).
  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі IV цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.6 Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VII, IX, XVII цих Правил.

5.7 Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів, творчих конкурсів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100.

5.8 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» або в установленому законодавством порядку.
Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.9 Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до коледжу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.10 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

5.11 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ IХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділи Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.11 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється коледжем до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.12 Приймальна комісія вищого навчального закладу, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних та фахових іспитів):

двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня молодшого бакалавра.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та і література.

6.2 Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа), помножених на вагові коефіцієнти.
Ваговий коефіцієнт середнього балу документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту становить 10 відсотків.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

6.3 При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VII, IX, XVII цих Правил.

6.4 Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікований робітник, конкурсний бал дорівнює результату складання фахового іспиту.

6.5 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант) та математики (тестові завдання).  

6.6 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу, що становить 5 відсотків конкурсного балу.
Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.7 Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1 Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Маріупольському механіко-металургійного коледжі Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» мають право:
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року   № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.;

7.2 Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

VIII. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

8.1 Відповідно до пункту 3.3 розділу III, пунктів 6.8 розділу VI, розділу VII цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у коледжі.

8.2 Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3 Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4 Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються коледжем не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» та на інформаційному стенді в приймальній комісії.

8.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.6 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені в коледжі, розглядає апеляційна комісія цього коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора університету.

8.7 Відомості щодо результатів вступних іспитів та фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

IX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»особи:

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».

9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

9.4 За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» приймає рішення про можливість зарахування до коледжу понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Поза конкурсом зараховуються:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
- інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
- особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор - за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

10.2 У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;
- вступники, які в 2015 році закінчили підготовчі курси Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 11.1 цього розділу.

XII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1 Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
- вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

12.2 У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Умов (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:
- осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
- осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
- осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.
- осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

12.3 У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза конкурсом;
- наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
- наявність права на першочергове зарахування;
- пріоритет заяви, зазначений вступником.

12.4 Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті коледжу.
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІІІ цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 12.3 цього розділу.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1 Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти державного бюджету, приймальна комісія приймає у строк, визначений в розділу ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

13.2 Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у розділу ІV цих Умов.

13.3 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій коледжу.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

XIV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

14.1 Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділу ІV цих Умов, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».

14.2 Особи, які в установлені строки, визначені у розділу ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків визначених у розділах XV, XVI та XVIII цих Умов.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу).
Між строками, встановленими в у розділу IV Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2 Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії коледжу та долучається до його особової справи.

15.3 Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XIV цих Правил.
Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVI. Наказ про зарахування

16.1 Накази про зарахування на навчання видаються ректором Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» на підставі рішення приймальної комісії Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ». Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділу IV цих Правил.

16.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.5 розділу XIX цих Правил.
Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

16.3 Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XIV цих Правил.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

17.2 Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3 Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.4 Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

17.5 Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

17.6 Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

XVIII. Зарахування до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» на звільнені місця протягом перших днів навчаннята зберігання робіт вступників

18.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пункту 2 розділу XIV цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2 Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

19.1 На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу масової інформації.

19.2 Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3 Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію спеціальностей. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4 Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах приймальної комісії та офіційному сайті коледжу.

19.5 Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями, перебіг  подання заяв щодо вступу, рекомендованих до зарахування та зарахування до Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» здійснюється інформаційними системами в тому числі системою «Конкурс» на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІХ-ХІ цих Правил.

 

 

Голова приймальної комісії,
директор коледжу
В.В. Степанов

 


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika