eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 11-06-2013 06:38

Довідка про діяльність
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 • Поштова адреса.

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область 87500

 • Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту.

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область 87500; E-mail: office@pstu.edu; Web-сайт: www.pstu.edu

 • Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є вищим навчальним закладом державної форми власності, акредитований за IV рівнем, проводить свою діяльність згідно зі Статутом та розпорядженням Кабінету Міністрів України на підставі отриманих ліцензій, на право провадження освітньої діяльності за певними напрямами та спеціальностями підготовки:

 • ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 072658 видана 10.09.2012 р.
 • сертифікат МОНмолодьспорту України  про акредитацію серія РД-IV № 0547884 видана 08.08.2011 р.
 • Прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, номери контактних телефонів, дата народження керівника

ректор: Волошин В’ячеслав Степанович, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності людини, тел. (0629) 33-34-16, факс (0629) 52-99-24, 11.09.1952р.н.

 • Коротка історична та загальна довідка.

         У 2015 році університет відсвяткує ювілей - 85 років із дня заснування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створений на базі Маріупольського металургійного інституту, який був відкритий у листопаді 1930 року. Інститут став університетом  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 «Про створення Приазовського державного технічного університету».

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» атестовано за найвищим – IV рівнем акредитації в повному обсязі за всіма напрямами діяльності. Підтверджено право ДВНЗ  «ПДТУ» вести підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 42 спеціальностей.
До послуг студентів ДВНЗ  «ПДТУ» надано 16 навчальних будівель, 2 гуртожитки, кафе, буфети, студентська їдальня, медпункт, санаторій-профілакторій, автошкола, спортивний корпус, стадіон зі штучним покриттям, спортивно-оздоровчий табір "Олімп" на березі Азовського моря, культурно-просвітницький центр, музичний театр-студія, студентський клуб "Меотіда", театр моди "Магія".

Університет розташований в індустріально розвиненому регіоні. У Маріуполі працюють найбільші українські  компанії: металургійні, транспортні, машинобудівні та ін. Вимоги компаній до якості підготовки випускників вищих навчальних закладів підвищуються, особливо в галузі технічних дисциплін. У 2008-му році університет створив з металургійними комбінатами Навчальні комплекси «Школа-внз-підприємство», які передбачають спеціальну поглиблену, практично-орієнтовану підготовку фахівців із замовлень підприємств-працедавців.  Особливий попит в регіоні мають випускники ДВНЗ «ПДТУ» - фахівці в області IT-технологій, металургії, машинобудування, економіки, енергетики і транспорту.

Університет розвиває свою комп'ютерну і лабораторну базу, удосконалює навчальні програми для підвищення якості підготовки технічних фахівців. У 2009 (2010, 2011) році ДВНЗ «ПДТУ»  успішно пройшов аудит наглядовим суспільством «ТЮФ НОРД» (Німеччина) і отримав міжнародні сертифікати, що підтверджують відповідність системи менеджменту університету вимогам стандартів ISO 9001 (менеджмент якості) і ISO 14001 (менеджмент навколишнього середовища). ДВНЗ «ПДТУ» – єдиний ВНЗ в Україні, який має сертифікати відповідності відразу двом міжнародним стандартам.

Університет розробляє і відкриває нові спеціальності підготовки магістрів, зокрема, в області IT-технологій, будівництві, а також в галузі екології, якості, стандартизації і сертифікації. Університет прагне готувати фахівців на міжнародному рівні відповідно до вимог Болонської декларації. З цією метою широко практикується обмін студентами і викладачами із зарубіжними внз-партнерами. За останні 10 років університет отримав 5 грантів  з міжнародних проектів TEMPUS, 2 гранти за проектом академічних обмінів DAAD.

ДВНЗ «ПДТУ» одним із перших в Україні створив при університеті Центр працевлаштування випускників, а також Бізнес-інкубатор, Школа малого бізнесу, які сприяють набуттю практичних навиків, працевлаштуванню студентів під година навчання і після закінчення університету.
Працевлаштування  випускників ПДТУ здійснюється на підставі 46 угод, підписаних із підприємствами та установами регіону. Загальна кількість випускників, що працевлаштовані на рік складає від 70 до 95%.

Високій якості підготовки фахівців сприяє розвиток наукової роботи в ДВНЗ «ПДТУ». Наукові дослідження проводяться в рамках науково-дослідного комплексу, до якого належать проблемна, галузева і 10 міжкафедральних науково-дослідних лабораторій, а також науково-дослідні групи на кафедрах. Функціонують центр науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Річний обсяг науково-дослідних робіт складає понад 3 млн. грн. В університеті діють три спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (146 захистів за останні п’ять років).

В університеті діє сучасний Центр комп'ютерних технологій, 46 комп'ютерних класів, 955 комп'ютерів, які об'єднані в загальноуніверситетську мережу і мають доступ до Інтернету.

Видавничий центр університету, оснащений сучасним поліграфічним обладнанням, забезпечує видання затверджених ВАК збірників наукових праць: «Вісник ПДТУ», «Захист металургійних машин від поломок», «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», а також методичної літератури, навчальних посібників, монографій.

Університет має одну з найбільших у регіоні бібліотек, загальний фонд якої налічує понад 500 000 екземплярів, п’ять читальних залів на 300 місць, створено електронний варіант бібліотечних ресурсів. Всього електронна бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» налічує 12123 повнотекстових електронних документів, 8506 методичних розробок викладачів внз та 1556 назв електронних текстів статей у Інституціональному репозиторії у відкритому доступі.

Успішно розвиваються міжнародні зв'язки ДВНЗ «ПДТУ». За останні  роки проведена підготовка фахівців для зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, Близького Сходу. Іноземні громадяни проходять навчання на факультеті Інженерної та мовної підготовки, підготовчому відділенні і факультетах ДВНЗ «ПДТУ». Встановлено зв'язки з 70 зарубіжними вищими навчальними закладами 24 країн світу.

 • Перелік структурних підрозділів.

До складу ПДТУ входять 6 інститутів, 10 факультетів, 3 коледжу, технікум, професійний ліцей.

Інститути:
Інститут підвищення кваліфікації;
Навчально-науковий інститут економіки та  менеджменту;
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту;
Навчально-науковий інститут металургії та зварювання;
Науково-дослідний інститут ресурсозбереження;
Науково-дослідний інститут енергозбереження та енергоменеджменту.

Факультети:
Гуманітарний;
Економічний;
Енергетичний;
Зварювальний;
Факультет інженерної та мовної підготовки;
Інженерно-педагогічний;
Інформаційних технологій;
Металургійний;
Механіко-машинобудівний;
Транспортних технологій.

Коледжі, технікум, ліцей:
Маріупольський коледж
Маріупольський машинобудівний коледж
Маріупольський механіко-металургійний коледж            
Комсомольський індустріальний технікум
Професійний ліцей

 • Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (за освітньо-кваліфікаційними рівнями), науково-педагогічних кадрів.

Перелік напрямів та спеціальностей для здобуття ОКР «бакалавр»:

Код та напрям підготовки
Спеціальність та спеціалізація
6.050401  Металургія
Металургія чорних металів:
     
Виробництво чавуну    
     
Виробництво сталі      
     
Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів 
     
Електрометалургія сталі  
Промислова теплотехніка
Обробка металів тиском:
      
Прокатне і волочильне виробництво        
      
Ковальсько-штампувальне виробництво
6.070101 Транспортні технології
Транспортні системи:
     
Логістика транспортних систем
     
Міжнародні і внутрішні транспортні системи морських та річкових портів
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 
Організація перевезень і управління на  промисловому транспорті
      
Організація міжнародних перевезень 
      
Організація митного контролю на транспорті  
6.050503  Машинобудування
Металорізальні верстати та системи
Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
Металургійне обладнання
6.050504  Зварювання
Технологія та устаткування зварювання
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
6.040301  Прикладна математика
Прикладна математика
6.040302  Інформатика
Інформатика
6.050101  Комп’ютерні науки
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
6.050202  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматизоване управління технологічними процесами
6.050601  Теплоенергетика
Теплоенергетика 
6.050701  Електротехніка та електротехнології
Електротехнічні системи електроспоживання
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
6.050702  Електромеханіка
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод   
6.050402  Ливарне виробництво
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
6.050403 Інженерне матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство
Термічна обробка металів
6.050502  Інженерна механіка
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування    
Технологія машинобудування
6.020303  Філологія
Переклад:  з двох іноземних мов – англійської та німецької   
Переклад:  російсько-український переклад
6.130102  Соціальна робота
Соціальна робота
6.030508  Фінанси і кредит
Фінанси і кредит
6.030509  Облік і аудит
Облік і аудит
6.030504  Економіка підприємства
Економіка підприємства
6.030507  Маркетинг
Маркетинг
6.030601  Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
6.030601  Менеджмент
Менеджмент в сфері транспорту і логістики
6.010104  Професійна освіта
Професійне навчання: 
економіка підприємства, маркетинг та менеджмент
Професійне навчання: 
промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво
6.060101  Будівництво
Промислове та цивільне будівництво

Перелік напрямів та спеціальностей для здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр»:

Код танапрям підготовки
Код спеціальності
Спеціальність та спеціалізація
6.050401
7.05040101
Металургія чорних металів:    Виробництво чавуну
  Металургія
8.05040101
Металургія чорних металів:    Виробництво сталі
Металургія чорних металів: Фізико–хімічні дослідження металургійних  процесів
Металургія чорних металів: Електрометалургія сталі (заочна)
7.05040104
Обробка металів тиском:  Прокатне і волочильне виробництво
8.05040104
Обробка металів тиском:  Ковальсько–штампувальне виробництво
7.05040106
Промислова теплотехніка
8.05040106
6.070101
7.07010101
Транспортні системи
  Транспортні  технології
8.07010101
Організація перевезень і управління на  транспорті: промисловому
Організація перевезень і управління на  транспорті:  автомобільному  
7.07010102
Організація перевезень і управління на транспорті:   Організація міжнародних перевезень
8.07010102
Організація перевезень і управління на транспорті:   Організація митного контролю на транспорті
6.050503
7.05050301
Металорізальні верстати та системи
  Машинобудування
8.05050301
8.05050302
Інструментальне виробництво
8.05050303
Обробка металів за  спецтехнологіями
7.05050308
Підйомно–транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
8.05050308
7.05050311
Металургійне обладнання
8.05050311
6.050504
7.05050401
Технології та устаткування зварювання
  Зварювання
8.05050401
7.05050403
Відновлення та підвищення  зносостійкості деталей і конструкцій
8.05050403
6.040302
7.04030201
Інформатика
 Інформатика
8.04030201
6.040301
7.04030101
Прикладна математика
  Прикладна  математика
6.050101
7.05010105
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
  Комп’ютерні науки
6.050202
7.05020201
Автоматизоване управління технологічними процесами 
  Автоматизація та 
8.05020201
комп'ютерно-інтегровані 
технології
8.05020202
Комп’ютерно-интегровані технологічні процеси і виробництва
6.050601
7.05060101
Теплоенергетика
 Теплоенергетика
8.05060101
6.050701
7.05070103
Електротехнічні системи  електроспоживання
  Електротехніка та
8.05070103
електротехнології
7.05070106
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
8.05070106
6.050702
7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та  електропривод
  Електромеханіка
8.05070204
6.050402
7.05040201
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
  Ливарне виробництво
8.05040201
6.050403
7.05040305
Термічна обробка металів
  Інженерне
8.05040305
матеріалознавство
7.05040301
Прикладне матеріалознавство
8.05040301
8.05040303
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
8.05040304
Металознавство
6.050502
7.05050203
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
  Інженерна механіка
8.05050203
7.05050201
Технології машинобудування
8.05050201
8.05050204
Обробка металів за спецтехнологіями
6.020303
7.02030304
Переклад: Переклад з двох іноземних мов – англійської та німецької
  Філологія
8.02030304
Переклад: Російсько-український переклад
6.130102
7.13010201
Соціальна робота
  Соціальна робота
8.13010201
6.030508
7.03050801
Фінанси і кредит
  Фінанси і кредит
8.03050801
7.03050802
Банківська справа
8.03050802
6.030509
7.03050901
Облік і аудит
  Облік і аудит
8.03050901
6.030504
7.03050401
Економіка підприємства
 Економіка підприємства
8.03050401
6.030507
7.03050701
Маркетинг
  Маркетинг
8.03050701
6.030601
7.03060101
Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент
8.03060101
6.010104
7.01010401
Професійна освіта: Економіка 
  Професійна освіта 
8.01010401
Професійна освіта: Будівництво
6.060101   
7.06010101
Промислове та цивільне будівництво
  Будівництво
Специфічні категорії
8.18010010
Якість, стандартизація та сертифікація
8.18010011
Інтелектуальна власність
8.18010012
Управління інноваційною діяльністю
8.18010013
Управління проектами
8.18010015
Консолідована інформація
8.18010017
Економіка довкілля та природних ресурсів
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів

Аспірантура:

Код та назва спеціальності
І
01.00.00 - Фізико-математичні науки
1
01.01.03 - Математична фізика
2
01.04.07 - Фізика твердого тіла
II
05.00.00 - Технічні науки
3
05.02.01 - Матеріалознавство
4
05.02.02 - Машинознавство
5
05.02.08 - Технологія машинобудування
6
05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском
7
05.03.06 - Зварювання та споріднені процеси і технології
8
05.03.07 - Процеси фізико-технічної обробки
9
05.05.08 - Машини для металургійного виробництва
10
05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи
11
05.13.05 - Комп'ютерні системи і компоненти
12
05.13.07 - Автоматизація процесів керування
13
05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи
14
05.16.01- Металознавство та термічна обробка металів
15
05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
16
05.22.12 - Промисловий транспорт
III
08.00.00 - Економічні науки
17
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами
IV
21.06.00 - Техногенна безпека
18
21.06.01 - Екологічна безпека

Докторантура:

Код та назва спеціальності
І
05.00.00- Технічні науки
1
05.03.06 - Зварювання та споріднені процеси і технології
2
05.05.08 - Машини для металургійного виробництва
3
05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів
4
05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
5
05.22.12 - Промисловий транспорт
II
08.00.00- Економічні науки
6
08.06.04 - Економіка та управління підприємствами
 • Матеріально-технічна база (навчальні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровча база тощо).

№ п\п
Назва показника
Значення
1.
Загальна площа приміщень, м2
86314
у т. ч. навчальна, м2
68626
2.
Наявність гуртожитків:
2
у них місць
480
3.
Забезпеченість робочими комп’ютерними місцями:
всього, штук
955
у т.ч. для проведення навчальних занять
836
4.
Наявність пунктів харчування,
+
площа, м2
3513,9
кількість посадкових місць
652
5.
Кількість спортивних залів,
5
площа, м2
4941,6
6.
Наявність стадіону або спортивного майданчика (+/-)
+
7.
Наявність медичного пункту (+/-)
+
площа, м2
176,4
8.
Бібліотека, читальні зали
5
у них кількість посадкових місць
300
9.
Санаторій-профілакторій, місць
50
10.
Спортивно-оздоровчий табір «Олімп», місць
180
 • Контингент студентів за формами навчання та джерелами фінансування.

Контингент студентів Університету станом на 04.06.2013 р. складає 5604 осіб (з них денної форми навчання – 2817 особи, заочної – 2787 особи, з них державного замовлення – 2071 особи).

 • Науково-педагогічні та педагогічні працівники (чисельність докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів (штатних та окремо сумісників)

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників - 451 осіб, з них: докторів наук, професорів – 38, кандидатів наук, доцентів – 223. Кількість сумісників - 7 осіб, з них: докторів наук, професорів – 3, кандидатів наук, доцентів – 4.


Ректор ДВНЗ «ПДТУ»   В.С. Волошин

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika