eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 09-02-2016 06:03

Університетська наука у дзеркалі 2015 року

Science →


Упровадження новітніх знань у навчальний процес


Опис технологічних пропозицій та
науково-технічних розробок ПДТУ

ДВНЗ «ПДТУ» – державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. До складу університету входять 4 навчально-наукових інститути, 3 коледжі, професійний ліцей, відділення довузівської підготовки та дистанційного навчання. Навчальний процес і наукова діяльність здійснюються на 45 кафедрах 9-ти факультетів університету і в 13 наукових структурних підрозділах. В університеті отримують освіту 6348 студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за 21 спеціальностями, що відносяться до 14 галузей знань. За підсумками зовнішнього аудиту університет є сертифікованим за міжнародними стандартами якості ІSО-9001 та ІSО-14001.

У 2015 році університет здійснював наукову діяльність згідно з такими пріоритетними напрямами: фізика і астрономія; фізико-технічні проблеми енергетики; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; нові речовини і матеріали; економічні науки.

Загальна чисельність науково-педагогічних кадрів 330 осіб, з них 227 мають науковий ступінь, а саме 176 – кандидата наук і 51 – доктора наук.

У 2015 році університет виконував науково-дослідні роботи, що фінансувались як за рахунок державного бюджету України, так і за кошти підприємств-замовників. Діаграми ілюструють ці показники.


Стенд професорів ПДТУ


У лабораторії опору матеріалів


Лабораторія кафедри механічного
обладнання заводів чорної металургії


У лабораторії контактного зварювання

В університеті діють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 4-ма науковими спеціальностями. Результати діяльності спецрад у 2015 році: захищено 13 дисертацій, у тому числі 3 докторських і 10 кандидатських. 

У 2015 році закінчили аспірантуру 22 аспіранти, з них 8 аспірантів захистили дисертацію у термін підготовки в аспірантурі. Докторантуру закінчив 1 докторант із захистом дисертації.
Основні результати завершених у 2015 році держбюджетних фундаментальних  науково-дослідних робіт наведено у рубриці результати держбюджетних НДР за пунктами 30-31.

Завершено 10 науково-дослідних робіт, у т.ч. на замовлення підприємств - 8, за рахунок держбюджету - 2. За результатами наукових досліджень оформлено 42 заявки на винаходи і корисні моделі,  отримано 57 патентів України, зареєстровано 3 ноу-хау. Із 8 закінчених  патентоспроможних  НДР 5 виконано зі створенням винаходів  (63%). Укладено 4 ліцензійні договори з підприємствами України на суму 14.4 тис. грн. 

Видано 22 монографії, 2 підручника, 32 навчальних посібника, які мають гриф ДВНЗ «ПДТУ». Навчальний посібник «Реабілітація, соціалізація і інтеграція інвалідів в суспільство», автори В.В.Харабет, О.А. Ташкінова та ін., нагороджено золотою медаллю Паризької всесвітньої книжкової виставки навчальної літератури, яка відбулася в травні 2015 року.

Результати наукової діяльності викладачів, науковців, аспірантів відображено у 1103 публікаціях, серед них 442 статті, які надруковано в наукових виданнях, у тому числі: 312 - у виданнях України; 130 – у виданнях Японії, Болгарії, Канади, Угорщини, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії тощо, з них 107 статей у виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз даних (Scopus, Web of Science, РІНЦ, Index Copernicus та ін.), 65 наукових статей – у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор. Опубліковано 661 тезу доповідей та інших матеріалів.

У дзеркалі науковометричної бази даних Scopus ДВНЗ «ПДТУ» займає наступні позиції: індекс цитування 183, Н-індекс (індекс Хірша) - 6. Найбільший індекс цитування у докторів технічних наук, професорів Чейляха О.П. – 27, Н-індекс  – 2, Малінова Л.С. – 25, Н- індекс – 2, Гранкіна В.П. – 21, Н-індекс  – 2, Єфременко В.Г. – 16, Н-індекс  – 1.
У 2015 році видано фаховий збірник наукових статей «Теоретичні і практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності» (23,5 обліково-видавничих аркушів), чотири чергових фахових збірника наукових статей «Вісник Приазовського державного технічного університету» (127,31 обліково-видавничих  аркушів). Дані входять до міжнародноі науковометричної бази Index Copernicus у частині економічних наук. Також видано щорічний фаховий збірник «Захист металургійних машин від поломок» (29,76 обліково-видавничих аркушів.

Організовано і проведено 26 науково-технічних конференцій і семінарів, майстер - класів, круглих столів, презентацій, з них 4 міжнародні конференції, у т.ч.   1 – міжнародна   Інтернет - конференція студентів і молодих учених «Здоровий спосіб життя». Науковці університету стали учасниками 74 конференцій і семінарів, що відбулися в Україні і 22 – за кордоном, на яких було представлено 118 доповідей.

Взято участь у 12 виставках, з яких 11 мали статус міжнародних, 1 –  національна спеціалізована. Отримано 2 нагороди за активну участь у виставках і проведення супутніх ділових заходів.


Виставка наукових розробок ПДТУ


Виробнича ділянка для зносостійкого наплавлення прокатних валків

 


Зливання шлаку в ківш з конвертера


На робочій площадці біля конвертера

На міжнародній виставці МАШПРОМ


Золотий кубок Румунського Форуму винахідників


Наукові та навчально-методичні видання


Відкриття науково-технічної конференції
«Університет – місту»


У відділі маркетингу та інноваційної діяльності


Читальний зал бібліотеки ПДТУ


Золота медаль Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час»


Дипломи, каталоги та рекламні матеріали міжнародних та національних виставок


Приазовський державний технічний університет
Адреса: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна

Уповноважена контактна особа:
Рябухін Олександр Васильович - начальник відділу маркетингу та інноваційної діяльності
тел. (0629) 44-64-98
факс (0629) 52-99-24, 34-52-94
e-mail: omid@pstu.edu


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika