eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:22
Положення про економічний факультет

Економічний факультет

Історія економічного факультету – це одна із сторінок становлення та розвитку Приазовського державного технічного університету.

Створенню Економічного факультету сприяв досвід організаційно-економічної підготовки студентів і значний потенціал викладацького складу університету. Починаючи з 1944 року, протягом 50 років підготовка економістів здійснювалася на базі Технологічного факультету, і тільки в 1994 році, з відкриттям нових спеціальностей економічного спрямування, факультет перетворився в Інженерно-економічний, а в 2001 році він отримав статус Економічного.

Адміністрація факультету:

Хаджинова Олена Вікторівна
декан економічного факультету,
доктор економічних наук, доцент
тел. 44-65-50;
е-mail: azsudcom@gmail.com..
Черната Тетяна Миколаївна
заступник декана з навчальної роботи,
кандидат економічних наук, доцент
тел. 44-65-28;
е-mail: chernatatan1975@gmail.com
Псарьова Ірина Сергіївна
заступник декана з виховної роботи,
кандидат технічних наук, доцент
тел. 44-65-28;
е-mail: anastasia-lisenok@rambler.ru
 
Секретарі деканату:
Чижикова Марина Сергіївна
;
Пославська Тетяна Василівна
.
тел.: 44-61-49; 44-66-96

Навчальний процес на факультеті забезпечують доктори наук, професори;  кандидати наук, доценти; провідні фахівці наукових установ, фінансових установ, керівники підприємств. Рівень викладачів вищої кваліфікації на факультеті складає 91%.

Підготовка студентів денної та заочної форм навчання на факультеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за наступними спеціальностями:

Підготовка студентів на факультеті ведеться за наступними спеціалізаціями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:

Навчальна робота

Діяльність факультету багатоаспектна, багатогранна. Значна увага на усіх етапах його становлення і розвитку приділялась навчальній роботі, зміст якої полягає у вдалому поєднанні практичної і теоретичної підготовки з гуманітарних, фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін. Навчаючись на факультеті, студенти, окрім професійних знань, мають нагоду поглиблено вивчати історію України, філософію, політологію, соціологію, психологію, інформатику, іноземну мову, етику та етикет ділового спілкування.
На факультеті активно запроваджуються новітні технології навчання. До послуг студентів 6 навчально-методичних кабінетів, обладнаних сучасною технікою, 4 комп'ютерні класи, що дозволяє студентам виконувати курсові і дипломні проекти на високому рівні, проводити науково-дослідну роботу. Лекційні аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням, що дозволяє підвищити якість надання освітніх послуг.

Методична робота

Важливою складовою діяльності викладачів факультету є методична робота. Нині забезпечення методичними матеріалами дисциплін, закріплених за кафедрами факультету складає 95%.

Наукова робота

Наукова робота на факультеті націлена на вирішення актуальних завдань  на макро- та мікрорівнях, впровадження наукових розробок у навчальний процес та підготовку науково-педагогічних кадрів. Вона є ключовим засобом  підвищення якості підготовки фахівців, розширення їх професійного світогляду, здатності самостійно вирішувати складні теоретичні та практичні завдання, постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та самовдосконалюватись.
Вагомі здобутки має професорсько-викладацький колектив факультету в науковій роботі. Так, результати наукових досліджень викладачів обговорюються на конференціях, публікуються у наукових виданнях. Вже традиційним є проведення конференцій, семінарів, круглих столів на кафедрах факультету.
На базі факультету працює спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Наукові дослідження на кафедрах факультету ведуться за наступними економічними напрямами:

  • оцінка і аналіз фінансового стану підприємств;
  • підвищення ефективності управління прибутком і рентабельністю;
  • вдосконалення економічного механізму господарювання підприємств в сучасних умовах;
  • проблеми фінансової стабілізації підприємств Маріуполя в сучасних умовах;
  • формування місцевих бюджетів в умовах економічної і фінансової кризи;
  • методологія маркетингових досліджень товарів промислового і непромислового призначення;
  • використання математичних методів в економічних дослідженнях;
  • проблеми реформування ринкових структур економіки України;
  • проблеми розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації.

Наукова робота студентів

Наукова робота студентів – це  підготовка наукових доповідей, рефератів, публікація статей  у збірниках наукових праць, участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та наукових студентських конференціях. Більше 50% студентів факультету беруть активну  участь у науковій роботі. На базі кафедр діють студентські наукові гуртки.
На базі Економічного факультету була створена громадська організація "Студентське наукове товариство". Студентське наукове товариство на добровільних засадах об'єднує студентів усіх факультетів Приазовського державного технічного університету і дає належний імпульс для розвитку і самореалізації молоді в науково-дослідній роботі.
Наші студенти є переможцями обласних, міжрегіональних, Всеукраїнських  конкурсів наукових робіт, дипломних робіт спеціаліста та магістра, вузівських олімпіад.

Обдаровані студенти можуть продовжити навчання в аспірантурі спеціальних (випускаючих) кафедр факультету.

Міжнародна співпраця

Постійно вдосконалюється на факультеті підготовка студентів через співпрацю з провідними вітчизняними та закордонними підприємствами, навчальними закладами та науковими установами. Студенти мають можливість пройти стажування у престижних закордонних навчальних закладах та брати участь у програмах обміну студентами  та отримання подвійних дипломів магістра. Зокрема, налагоджена співпраця з вузами Німеччини, Угорщини, Греції, Польщі, Болгарії, Грузії, Литви.
Займаючись наукою, студенти факультету отримують призові місця в різних заходах і конкурсах, які проводяться в університеті: "Дебют першокурсника", "Студентська весна" та інші. Більше 20% студентів економічного факультету щорічно отримують червоні дипломи. 

Кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika