eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 15-09-2011 06:34

Положення

про Студентське наукове товариство
Приазовського державного технічного університету

1 Загальні положення

1.1 Студентське наукове товариство ПДТУ (далі СНТ) - це саморегульована громадська організація.
1.2 СНТ об'єднує на добровільних засадах студентів усіх факультетів Приазовського державного технічного університету.
1.3 СНТ є формою творчої самореалізації наукової молоді в ПДТУ у науково-дослідній роботі.
1.4 СНТ є некомерційним об'єднанням наукової молоді що діє під егідою ПДТУ.
1.5 Членство у СНТ.
1.5.1. До складу СНТ входять на добровільних засадах члени СНТ.
1.5.2 Членами СНТ можуть бути лише ті особи, які згодні виконувати права і обов'язки, передбачені даним Положенням, а також іншими актами, розробленими і затвердженими органами СНТ.
1.5.3 Підставою для прийому в члени СНТ виступає Заява та Анкета кандидата у члени СНТ, які розглядаються на засіданні Ради СНТ.
1.5.4 Члени СНТ мають право:

 • брати участь у діяльності СНТ;
 • брати участь у загальних зборах (далі ЗЗ);
 • брати участь в розробці документів, що регламентують діяльність СНТ;
 • користуватися послугами, рекомендаціями і консультаціями, що надаються комісіями СНТ;
 • отримувати інформацію про діяльність СНТ і його органів.

1.5.5 Члени СНТ зобов'язані:

 • виконувати умови даного Положення та інших нормативних актів, що регламентують діяльність СНТ;
 • виконувати вирішення ЗЗ і Ради СНТ;
 • сприяти досягненню основних цілей і завдань СНО;
 • активно брати участь у заходах СНТ, що проводяться.

1.5.6 Виключення з числа членів СНТ здійснюється у випадках:

 • якщо член СНТ не виконує умови передбачені даним Положенням або іншими нормативними документами, що регламентують діяльність СНТ;
 • якщо своїми діями або бездіяльністю член СНТ заподіяв шкоду репутації СНТ або ПДТУ;
 • якщо з якихось причин член СНТ не може брати участь у діяльності СНТ.

1.5.7 У випадку, якщо член СНТ не згоден з рішенням Ради СНТ про виключення його з числа членів СНТ, то він може опротестувати дане рішення, звернувшись до ЗЗ. У період до проведення ЗЗ його членство в СНТ припиняється.
1.6 СНТ припиняє свою діяльність у разі припинення діяльності всіх своїх членів або за рішенням ЗЗ.

2 Основні завдання

2.1 Сприяти підвищенню рівня освіти студентів в галузі технічних, гуманітарних, економічних, соціальних і суміжних наук за допомогою створення середовища найбільшого сприяння в придбанні знань.
2.2 Сприяти в якісному покращенні наукового пошуку студентів у науково-дослідній роботі.
2.3 Сприяти створенню, поширенню і впровадженню передових інноваційних, економічних, інформаційних і соціальних технологій.
2.4 Надавати науково-дослідну та організаційну допомогу зацікавленим особам.
2.5 Сприяти розвитку у студентів навичок управлінської роботи і ділового спілкування.
2.6 Надавати інформацію зацікавленим особам відносно діяльності СНТ.
2.7 Координувати зусилля студентів і їх наукових керівників у галузі програм обміну і навчання закордоном.
2.8 Представляти інтереси студентської наукової молоді в підрозділах університету.
2.9 Сприяти формуванню і підтримці високого іміджу ПДТУ.

3 Функції СНТ

3.1 Співпраця з юридичними і фізичними особами в галузі надання експертних, інформаційних і консультаційних послуг у рамках своєї діяльності згідно Статуту ПДТУ.
3.2 Надання необхідної допомоги студентам у науково-дослідній роботі.
3.3 Вирішення конкретних проблем соціально-економічного характеру, що стосуються науково-дослідної діяльності студентів.
3.4 Проведення незалежних досліджень за технічними, гуманітарними, економічними і соціальними питаннями.
3.5 Організація публікацій результатів наукових досліджень студентів у наукових збірках українських і зарубіжних ВНЗ.
3.6 Проведення міжфакультетських і міжкафедральних наукових семінарів.
3.7 Організація і проведення Всеукраїнських і Міжнародних студентських наукових конференцій, тренінгів і семінарів.
3.8 Налагодження і підтримка наукових зв'язків зі студентами, аспірантами, викладачами і науковими школами з інших регіонів України, ближнього і дальнього зарубіжжя шляхом укладання договорів про співпрацю.
3.9 Розробка, підготовка і проведення внутрішньо університетських студентських конференцій, ділових ігор і тренінгів.
3.10 Координація взаємодії між студентами, викладачами і співробітниками ПДТУ в організації і проведенні науково-дослідної роботи студентів.
3.11 Участь у програмах (проектах) інших організацій.

4 Права та обов'язки

4.1 Діяльність СНТ регламентується Конституцією України, відповідними законами і нормативними актами.
4.2 СНТ, будучи некомерційним об'єднанням, не може виконувати функції юридичної особи, займатися політичною або релігійною діяльністю.
4.3 СНТ має право бути власником своєї фірмової назви.
4.4 СНТ може бути членом інших організацій.

5 Організація роботи

5.1 До організаційно-структурних одиниць, які регламентують діяльність СНТ відносять:

 • загальні збори членів СНТ,
 • Рада СНТ.

5.2 Загальні збори членів СНТ є найвищим органом управління СНТ.
5.2.1 Загальні збори проводяться не рідше за 1 раз на рік.
5.2.2 Скликання ЗЗ відноситься до компетенції Ради СНТ.
5.2.3 Передчасні ЗЗ можуть бути скликані за ініціативою не менше половини членів СНТ.
5.2.4 До компетенції ЗЗ відносяться:

 • затвердження результатів діяльності СНТ за період між ЗЗ;
 • затвердження і вибір членів Ради СНТ;
 • внесення змін і доповнень до Положення, що регламентує діяльність СНТ;
 • затвердження перспективних планів діяльності СНТ.

5.2.5 Рішення ЗЗ вважається правомочним, якщо за нього проголосували проста більшість присутніх на ЗЗ членів СНТ.
5.2.6 У разі винесення на ЗЗ питань змін, що стосуються, і доповнень до Положення що регламентує діяльність СНТ, то рішення про такі зміни і доповнення вважається правомочним, якщо за нього проголосували не менше двох третин присутніх на ЗЗ членів СНТ.
5.2.7 Якщо в процесі голосування виникає ситуація неможливості ухвалення рішення через рівність голосів, то Голова СНТ має право вирішального голосу.
5.2.8 Члени СНТ можуть передати свої повноваження відносно голосування на ЗЗ своїм представникам.
5.2.9 У разі передачі права голосу необхідно повідомити про це Раду СНТ не пізніше, ніж за 3 доби до початку ЗЗ.
5.2.10 У разі не повідомлення Ради СНТ про делегування повноважень відносно голосування у встановлених справжнім Положенням терміни право передачі голосу вважається не дійсним.
5.2.11 Рішення за питаннями, не пов'язаними зі зміною Положення про діяльність СНТ Рада СНТ може приймати не скликаючи ЗЗ, шляхом проведення опиту членів СНТ.
5.3 Рада СНТ є органом управління діяльністю СНТ в період між ЗЗ.
5.3.1 До компетенції Ради СНТ відносять:

 • реалізація рішень ЗЗ;
 • реалізація завдань і напрямів діяльності СНТ, позначених у даному Положенні;
 • визначення перспективних напрямів діяльності СНТ;
 • організація і контроль за заходами, що проводяться під егідою СНТ;
 • призначення дати ЗЗ;
 • ухвалення рішень про припинення членства в СНТ;
 • ухвалення рішень про прийняття в члени СНТ;
 • формування Робочих груп.

5.3.2 Членами Ради СНТ можуть бути вибрані лише члени СНТ.
5.3.3 Рада СНТ обирається строком на 1 рік.
5.3.4 Рада СНТ складається з 12-21 чоловік, що обираються на ЗЗ:

 • голови СНТ (може бути викладач, науковець ПДТУ),
 • вченого секретаря СНТ,
 • заступника голови СНТ,
 • голів та співголів СНТ факультетів (9 факультетів; 9-18 чоловік).

5.3.5 Рішення, що приймаються на засіданнях Ради СНТ, вважаються правомочними, якщо за них проголосувала проста більшість членів Ради СНТ.
5.3.6 Якщо в процесі голосування виникає ситуація неможливості ухвалення рішення через рівність голосів, то Голова СНТ має право вирішального голосу.
5.3.7 Засідання Ради СНТ проводяться не рідше, чим два рази на місяць.
5.3.8 Рішення про членство в СНТ або його припинення вважається правомочним, якщо за нього проголосували не менше двох третин членів Ради СНТ.
5.3.9 Голова СНТ ПДТУ обирається на рік на ЗЗ та призначається на посаду ректором.
5.3.10 Голова СНТ має право:

 • скликати Раду СНТ;
 • скликати Робочу групу;
 • підписувати документи від імені СНТ;
 • представляти СНТ на всіх рівнях;
 • готувати проекти для укладання від імені ПДТУ договорів про співпрацю з СНТ / Радами молодих вчених інших ВНЗ.

5.3.11 Голови СНТ факультетів входять до Вченої Ради факультетів, а Голова СНТ ПДТУ входить до Вченої ради університету.
5.3.12 Представники Ради СНТ входять до складу студентського Сенату та студентської секції профкому ПДТУ (по одному на кожну організацію).
5.3.13 Рада СНТ співпрацює з Радою Молодих Вчених ПДТУ з питань організації науково-дослідної роботи студентів.
5.3.14 До виняткової компетенції Ради СНТ відноситься формування Робочих груп (далі РГ).
5.4 Робоча група є виконавчим органом СНТ, який є підлеглим безпосередньо Раді СНТ і займається реалізацією рішень ЗЗ і Ради СНТ.
5.4.1 РГ формується за рішенням Ради СНТ на час виконання поставленого завдання.
5.4.2 Після виконання поставленого завдання РГ розпускається.
5.4.3 Керівництво діяльністю РГ здійснює член Ради СНТ, який призначається відповідальним за певний обсяг роботи на його засіданні.
5.4.4 До складу РГ можуть входити: члени СНТ; студенти, аспіранти, викладачі, науковці та інші особи, які не є членами СНТ, але виявили бажання брати участь у роботі РГ.
5.5 Рада СНТ може створювати постійні комісії, які будуть допомогати роботі СНТ за певними напрямками роботи.

6 Контроль, перевірка і ревізія діяльності

6.1 Контроль результатів наукової діяльності студентів відбувається за допомогою бланків первинної звітності кафедр за науково-дослідною роботою студентів (далі – НДРС) та обліковується кожного семестру та за календарний рік загалом (Додатки 2, 3, 4, 5). Звітність за осінній семестр (вересень-грудень) подається до 10-го грудня, звітність за весняний семестр (січень-червень) подається до 10-го червня, звітність за календарний рік подається до 10-го грудня. Відповідальними за складання та представлення цієї звітності є викладачі, які керують НДРС на кафедрі та голови СНТ факультетів.
6.2 Досягнення студентів у науковій діяльності підлягають оцінюванню за балами згідно з Рейтинговою оцінкою наукової діяльності студентів (Додаток 6) та відображаються в Особовій картці обліку наукової діяльності студента (Додаток 7). За правильність формування та відображення первинної звітності кафедр в Особовій картці обліку наукової діяльності студента відповідають голови СНТ факультетів / Рада СНТ. Рейтингова оцінка є результуючим критерієм визначення лідерів серед студентів, що займаються науковою діяльністю.
6.3 Посвідчення Студентського наукового товариства призначається студентам ПДТУ, які беруть участь у науково-дослідній роботі на міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні університету. Посвідчення СНТ є елементом ефективної організації управління сферою наукової діяльності студентів ПДТУ. Форма посвідчення представлена у додатку 8.
6.4 Посвідчення заповнюється в електронному або рукописному виді за допомогою первинної звітності кафедр за НДРС. Студенти, які отримали посвідчення СНТ, визнаються зразком у науково-дослідній роботі й активній суспільній діяльності ПДТУ.
6.5 Рекомендація для працевлаштування (яка міститься на 13-й сторінці Посвідчення СНТ) видається студентам – лідерам наукової діяльності за рейтинговим оцінюванням за всі роки навчання. Найбільш ретельні, талановиті та здібні будуть рекомендовані до вступу в аспірантуру.
6.6 Інформація про участь кожного студента в олімпіадах, конкурсах, конференціях та список опублікованих ним робіт (які містяться в посвідченні) є додатковою рекомендацією його до вступу в магістратуру.
6.7 Діяльність СНТ перевіряється та контролюється проректором з наукової роботи та ректором.

7 Взаємовідносини (зв'язки) з іншими підрозділами та
організаціями

7.1 СНТ тісно співпрацює з кафедрами, факультетами та іншими підрозділами щодо розробки, підготовки і проведення внутрішньоуніверситетських, міжфакультетських і міжкафедральних студентських конференцій, наукових семінарів, ділових ігор і тренінгів.
7.2 Голова СНТ (або його заступник чи вчений секретар) може входити до складу Вченої ради університету.
7.3 Рада СНТ делегує своїх представників по одному члену Ради в Сенат та студентську секцію профкому.
7.4 Голови СНТ факультетів тісно співпрацюють із заступниками деканів з наукової роботи та на кафедрах з викладачами, відповідальними за організацію студентської науки. Голова СНТ факультету може входити до Вченої ради факультету.
7.5 СНТ ПДТУ співпрацює з СНТ / Радами молодих вчених інших ВНЗ.
7.6 СНТ співпрацює з юридичними і фізичними особами в галузі надання експертних, інформаційних і консультаційних послуг у рамках своєї діяльності згідно Статуту ПДТУ.

Проректор з наукової роботи І.А. Ленцов

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika